CASIO FP-700

casiofp600

Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις προδιαγραφές του νόμου περί Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΑΥΟ 1092819/366/0015/20.11.2002/ ΠΟΛ.1257/2002).

Tο Signature Processor και τώρα το νέο Signature Processor 2 είναι το πιο πλήρες και ευκολόχρηστο λογισμικό υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. Πετυχαίνοντας παράλληλα την αρμονική συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα εφαρμογές, εκτυπωτές.

Αναβαθμισμένο Λογισμικό υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για Ηλεκτρονική Διαβίβαση στοιχείων σε ΓΓΠΣ (ΠΟΛ 1221/13-12-2012 ΦΕΚ Β' 3513/31-12-2012)

Ο Casio  FP-700 συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής της Casio (RoHS  compliant) με το αναβαθμισμένο λογισμικό Signature  Processor, προσφέροντας την καλύτερη λύση για την προσαρμογή του μηχανογραφημένου λογιστηρίου στην ισχύουσα νομοθεσία. Το νέο λογισμικό Signature Processor είναι απολύτως συμβατό με εφαρμογές Windows Vista καθώς και με τις πλατφόρμες AS/400 και UNIX. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματά του είναι η υποστήριξη δικτυακών εκτυπώσεων καθώς και το γεγονός ότι δεν απαιτεί μετατροπή ή αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.

Συνδυάζει την φορολογική νομιμότητα, την προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον των εμπορικών εφαρμογών.Την ευελιξία στην διασύνδεση σε λειτουργικά συστήματα και τοπικά δίκτυα, τη λειτουργικότητα του γραφικού περιβάλλοντος, την υψηλή ταχύτητα επικοινωνίας και επεξεργασίας, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των φορολογικών δεδομένων,

Ενσωματώνεται ΑΜΕΣΑ στο λειτουργικό σύστημα (Virtual Printer Driver).Και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης – εκτύπωσης στοιχείων και της συνδεδεμένης ΕΑΦΔΣΣ.Ενώ παράλληλα προσθέτει στο προς εκτύπωση παραστατικό όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την νομιμοποίηση του στοιχείου (ψηφιακή υπογραφή ΠΑΗΨΣ, ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ στα συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, ένδειξη [EIKONA] στην εκτύπωση εικόνας κλπ). Συνεργάζεται ΑΜΕΣΑ με όλες τις εφαρμογές (τυποποιημένες ή μη) που χρησιμοποιούνται για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις σε αυτές. Για το σκοπό αυτό, ανιχνεύει τις εκτυπώσεις που προορίζονται για έκδοση φορολογικών στοιχείων στις επιλεγμένες εκτυπωτικές συσκευές ανεξάρτητα από την θύρα επικοινωνίας τους (παράλληλη/LPT, σειριακή /COM, USB), κοινόχρηστος εκτυπωτής δικτύου κλπ). Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό – συντακτικό αναλυτή (SYNTAX ANALYSER) για τον εντοπισμό και επιλογή των εκτυπώσεων που μετέχουν ή που εξαιρούνται από τη σήμανση καθώς και αυτών που απαιτούν ειδική σήμανση (πχ Δ. Αποστολής, παραστατικά με γραφικά-εικόνες κλπ). Επιτρέπει την χρησιμοποίηση μίας μόνο ΕΑΦΔΣΣ για τις απαιτήσεις όλων των εκτυπώσεων ενός τοπικού δικτύου ανεξάρτητα από των αριθμό και τη θέση των εκτυπωτών και των υπολογιστών.

Επιτρέπει την ΑΜΕΣΗ χρήση εκτυπωτών τύπου Laser και InkJet, ακόμη και στις κλασσικές (DOS) εφαρμογές για την εκτύπωση εμφανίσιμων έγχρωμων παραστατικών σε κοινή σελίδα Α4. Περιέχει ενσωματωμένες λειτουργίες για την εκτύπωση των υποχρεωτικών φορολογικών δελτίων στην ΕΑΦΔΣΣ (όπως ορίζει ο νόμος) και παράλληλα εκτυπώνει πληροφοριακές καταστάσεις ελέγχου σε κοινό εκτυπωτή (Draft,Laser,Inkjet)

Διαθέτει εργαλεία ελέγχου των παραγόμενων αρχείων που εντοπίζουν και ενημερώνουν έγκαιρα για πιθανά σφάλματα κατά την αποθήκευση των αρχείων στο αποθηκευτικό μέσο.Το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ Signature Processor ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές του νόμου όπως αυτές αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση που αφορά τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους» (ΑΥΟ 1092819 / 366 / 0015 / ΠΟΛ 1257 / 20-12-2002)  «Περίπτωση Α: Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης».

Σύμφωνα με αυτές παρέχει τις εξής δυνατότητες: Λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης – εκτύπωσης στοιχείων και της ΕΑΦΔΣΣ

Επιτρέπει την ενεργοποίηση - απενεργοποίηση λειτουργίας από το χειριστή Επιτρέπει την επιλογή – καθορισμό από τον χειριστή, ήδη εγκατεστημένης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος εκτυπωτικής συσκευής με την οποία μπορεί να συνεργάζεται

Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συνεργάζεται Δέχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του προκαθορίζονται από τον χειριστη

Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (την ημερομηνία, την ώρα της σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, την ΠΑΗΨΣ, τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης – έκδοσης στοιχείου, τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ.

Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή

Επανατροφοδοτεί την ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μή δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣ.

Εκτυπώνει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ στο πρώτο μόνο αντίτυπο των Δελτίων Αποστολής που προορίζονται για την μεταφορά αγαθών.

Εντοπίζει και εξαιρεί από την αποστολή δεδομένων στην ΕΑΦΔΣΣ τους χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου που υπάρχουν στο παραστατικό. Εντοπίζει εκτυπώσεις γραφικών διαφημιστικών μηνυμάτων, ή εικόνες και προσθέτει την ένδειξη [EINONA] στην αποστολή των δεδομένων προς την ΕΑΦΔΣ. Ανιχνεύει βλάβες CMOS στην ΕΑΦΔΣΣ και προειδοποιεί με σχετικό μήνυμα το χειριστή (§7.4.4). Στη συνέχεια και αφού αποκατασταθεί η βλάβη αναλαμβάνει τη διαδικασία επανατροφοδότησης της ΕΑΦΔΣΣ με τα στοιχεία των παραστατικών που εκδόθηκαν από την βλάβη και μετά. Ανιχνεύει τις διακοπές επικοινωνίας και προειδοποιεί με σχετικό μήνυμα το χειριστή εντός του προβλεπομένου χρόνου των 30’’.

Ενσωματώνει backup time scheduler που αναλαμβάνει την οδήγηση προγραμμάτων τήρησης αντιγράφων ασφαλείας σε τακτικά χρονικά διαστήματα. CASIO FP 700

Επικοινωνία

con tel:   2310 920986

con fax:   2310 948497

con mobile:   6947 185600

emailButton: Email

ΑΦΜ 036349430

ΓΕΜΗ  057665004000

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Go to top